Stukken betreffende het landsbestuur

 

Algemeen

1.
Afschriften van ordonnanties van de soevereinen van Vianen inzake het leven in concubinaat, het vloeken, diefstal, belastingen enz.
[1687-1752] 1 katern;
2.
Ordonnantie van Gecommitteerde Raden van Holland op de dienstboden in Vianen en Ameide.
[3 mei 1758] Gedrukt 1 stuk;
3.
Plakkaat van de Staten van Holland waarin een amnestie wordt afgekondigd voor de patriotten.
[15 feb 1788] 1 stuk;
4.
Memorie van de gecombineerde commissie uit de municipaliteit en de burgerij van Vianen betreffende de bezwaren tegen de inlijving van het Land van Vianen en Ameide bij de provincie Holland.
[1796] 1 stuk;
5.
Twee memories van de municipaliteit van Vianen aan de Nationale Vergadering inzake de inlijving van het Land van Vianen en Ameide bij de provincie Holland.
[30 aug en 12 okt 1796] Gedrukt 3 katerns; 3 ex.
 

Functionarissen

6.
Rapport van de Gecommitteerde Raden van Holland over de bestuursinstellingen, de ambten, de staat der domeinen en de inkomsten daaruit en andere lasten en revenuen in het Land van Vianen en Ameide.
[1726] Gedrukt 1 katern;
7.
Reglement betreffende de salarissen van de ambten in het Land van Vianen en Ameide.
[1727] Gedrukt 1 katern;
8.
Uittreksel uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland inzake de vergeving van openstaande ambten in het Land van Vianen, 1755.
[1761-1762] Deels gedrukt 1 omslag;
 

Beheer

 

Domeinen

9.
Stukken betreffende een geschil tussen Walraven van Brederode, de heer van Vianen, enerzijds en Reinoud van Brederode, Sandrina van Brederode, echtgenote van Barent van de Bomgard, en Sara van Brederode, weduwe van Amelis Uten Eng, allen natuurlijke kinderen van Reinoud van Brederode en Catharina Goossensdr. van Wesel, anderzijds, inzake een huis aan de Voorstraat, door wijlen Reinoud van Brederode in 1545 opgedragen aan Catharina Goossensdr.
[1611-1613] 1 omslag;
10.
Voorwaarden volgens welke Gecommitteerde Raden van Holland zullen verkopen hofsteden en boerderijen, gelegen in het schoutambt van Vianen en in de heerlijkheid Ameide, Lexmond en Lakerveld, en lijsten van verkochte percelen met vermelding van de bedragen waarvoor ze verkocht zijn.
[1729-1736] Gedrukt 3 katerns;
11.
Akte van verpachting door de rentmeester der Domeinen aan Jan van Lakerveld van het bovenste gedeelte van de Zevenbergen of Middelwaard, 1765, met uittreksels uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland, waarin zij Jan van Lakerveld toestaan daar een steenoven te exploiteren.
[1759 en 1764] 3 stukken;
12.
Voorwaarden volgens welke Willem van Rijssel, raad en rentmeester der Domeinen, publiekelijk zal verkopen enkele hofsteden en landerijen gelegen in het Land van Vianen en Ameide.
[1802-1803] Gedrukt 2 katerns;
13.
Kwitanties door de rentmeester van de Domeinen van Vianen voor Jan Swarties en Willem Swarties wegens de betaling van de kooppenningen van enkele percelen bouw- en weiland in de polder De Biezen.
[1803-1804] 3 stukken;
 

Leenhof

14.
Akte van belening door Hendrik van Brederode van Carel van Zijl, drossaard en dijkgraaf van Gorinchem, met de helft van een kwart hoeve lands in de polder De Biezen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden door diens zuster Helena van Zijl, belend boven de erfgenamen van Joost van Zijl en beneden Anthony van Wevelinkoven.
[19 nov 1556] 1 charter; N.B. Met uithangend zegel van Hendrik van Brederode.
15.
Akte, waarbij Johan Wolfert van Brederode, heer van Vianen al zijn leenmannen gelast om vóór 1 juli te verschijnen voor het leenhof van Vianen om hem als nieuwe leenheer hulde te doen.
[5 mei 1620] 1 charter; N.B. Met opgedrukt zegel.
16.
Akte van belening door Johan Wolfert van Brederode van Peter Dircxs. te Heicop met de helft van 51⁄2 mogen land te Heicop aan de pompmolen aan het eind van de landerijen van Jan Janssen Swaenskuijken, belend boven Cornelis Huijbertss. en beneden de gemeenlandsvliet.
[1641] 1 charter; N.B. Zegel verloren.
17.
Akte van belening door de Staten van Holland van Cornelis van Wijk te Culemborg met vijf morgen land te Lakerveld.
[1725] 1 charter; N.B. Zegel verloren.
18.
Akte van belening door de Staten van Holland van Willem Jansz. met de helft van een hoeve lands aan de oostzijde op Lakerveld, belend noordwaarts de erfgenamen Annigje Hendriks Speltenburch.
[1725] 1 charter; N.B. Zegel verloren.
19.
Akte van belening door de Staten van Holland van Pieter Backer van der Pijll, burgemeester van Ameide, met elf morgen land op Lakerveld, belend boven de nakomelingen van Emmichjen Dobber en beneden de erfgenamen van Gijsbert Hendriksz., na het overlijden van zijn broer Boudewijn Helmichsz.
[1735] 1 charter; N.B. Zegel verloren.
20.
Akte van belening door de Staten van Holland van Pieter van der Pijll, heer van Lexmond, met 81⁄2 morgen land te Lakerveld, strekkende oostwaarts van de Lakerveldseweg tot aan de Zederik, belend noordwaarts de erfgenamen van Peter Meessen en zuidwaarts professor Voetius, na overlijden van zijn vader Nicolaas van der Pijll.
[1740] 1 charter; N.B. Zegel verloren.
21.
Akte van belening door de Staten van Holland van Adriana Catharina Vink, echtgenote van Willem Bijlwerf, te Leerdam met een halve morgen land te Zijderveld, belend boven de graaf van Culemborg en beneden Coenraat van Eck, predikant te Everdingen, na overlijden van haar moeder Maria Louisa Vligerius, wed. van Diderik Vink.
[1746] 1 charter; N.B. Zegel verloren
22.
Akte van belening door de Staten van Holland van Jan Cornelis Cortenoever met een viertel lands op Cortenoever in het gerecht van Lexmond, belend boven juffr. Scherpenseel en beneden Jan Cornelis Cortenoever, na overlijden van Cornelis Jansen Cortenoever.
[1748] 1 charter; N.B. Zegel verloren.
23.
Akte van belening door de Staten van Holland van Jan Cornelisz. Cortenoever met een halve hoeve op Cortenoever in de parochie van Lexmond, na overlijden van zijn vader Cornelis Jansz. Cortenoever.
[1748] 1 charter; N.B. Zegel verloren.
24.
Akte van belening door de Staten van Holland van Jan van Mourik te Meerkerk met vier morgen land op Lakerveld, belend noortwaarts de weduwe van Pieter Pleunen en zuidwaarts Jan IJsbrant, na de opdracht door Hermina Sprong.
[1750] 1 charter; N.B. Zegel verloren
25.
Akte van belening door de Staten van Holland van Dirk Hendriksz. te Heicop met acht morgen land op Boeikop, zijnde de helft van de hoeve van Rijn of Rijsenborgse hoeve, strekkende van het Zevenhoefse Kilspit tot de Bolgerijse Opstal, belend boven Jacob Francken en beneden de voornoemde Hendrik Dirksz. (sic), en waarvan de andere helft is beleend aan Mayke Gerrits, echtgenote van Jacob Francken.
[1753] 1 charter; N.B. Zegel verloren
 

Belastingen

26.
Memorie van de magistraat van Vianen voor haar zelf en namens Karel Aemilius graaf van Dohna, heer van Vianen, inzake de vrijdom van belastingen over de gemene landsmiddelen van Holland, welke Vianen altijd is toegekend geweest.
[z.j.] 1 stuk;
27.
Rekest van de magistraat en gerecht van Vianen aan de Staten van Holland om, met het oog op de ongunstige financiële toestand van het Land van Vianen, vrijgesteld te blijven van imposten en accijnsen.
[1738] Gedrukt 1 stuk;
28.
Verklaring van Willem Penneweert, Barent Killesdonk en Evert van der Sluijs, dat zij het maal- en kargeld van Vianen voor het jaar 1748 hebben gepacht voor 200 gulden in drie maanden, door hen ondertekend ten overstaan van J. Cambier.
[1747] 1 stuk;
29.
Afschrift van een ordonnantie van Gecommitteerde Raden van Holland, waarin zij de gaarders der imposten in het Land van Vianen en Ameide machtigen de hoogte der heffingen te reduceren.
[1752] 1 stuk;
30.
Uittreksel uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland bevattende een opsomming van personen in het Land van Vianen en Ameide, die vrijstelling van imposten genieten.
[7 apr 1752] 1 stuk;
31.
Octrooien, door de Staten van Holland aan de magistraat van Vianen verleend, tot kwijtschelding van achterstallige ordinaris verpondingen en tijdelijke vrijstelling daarvan en van andere imposten in verband met de slechte economische toestand van het land, 1749.
[1753] Afschriften 2 stukken;
32.
Ordonnantie van Gecommitteerde Raden van Holland op het recht van het Klein Zegel in de steden en landen van Vianen en Ameide.
[29 aug 1754] Gedrukt 1 katern;
33.
Nieuwe ordonnantie van Gecommitteerde Raden op de tachtigste penning.
[5 dec 1764] Gedrukt 1 katern;
34.
Rekest van de magistraat van Vianen en van de gerechten van het Land van Vianen aan de Staten van Holland om blijvende vrijstelling van de gewestelijke belastingen, 1794. Met een overzicht van de landerijen in het Land van Vianen boven de Zouwendijk.
Gedrukt 1 katern;
35.
Ordonnantie van de Commissarissen ter administratie der finantiën binnen het voormalige gewest Utrecht inzake de invoering van een vermogens- en inkomstenbelasting.
[17 mrt 1800] Gedrukt 1 stuk;
36.
Publikatie van het Staatsbewind der Bataafse Republiek betreffende korting bij vooruitbetaling van de heffing van 2% op het vermogen.
[vastgesteld op 8 aug 1803] Gedrukt 1 stuk;
 

Waterstaat

37.
Ordonnanties van Hedwig Agnes van Brederode, vrijvrouwe, en van Simon Hendrik van der Lippe, heer van Vianen, betreffende de betaling van ongelden aan de dijkgraaf van het Land van Vianen, 1680 en 1689.
[18e eeuw] Afschriften 2 stukken;
38.
Keuren en ordonnanties van dijkgraaf en hoogheemraden van de Vijfheerenlanden betreffende het onderhoud der dijken.
[tweede helft 18e eeuw] Gedrukt 2 deeltjes;
39.
Rekening en verantwoording van Gerard Callenburgh Baartmans, dijkgraaf van het Land van Vianen, wegens de bouw van vijf nieuwe voormolens in de uiterwaard bij Ameide, afgehoord door dijkgraven en hoogheemraden der Vijfheerenlanden.
[1742] Eigentijds authentiek afschrift 1 katern;
40.
Rekest van de ingelanden van de polders in het Land van Vianen aan de Staten van Holland om vrijstelling van de ordinaris en extra-ordinaris verpondingen in verband met de wateroverlast sinds de aanleg van het kanaal van Pannerden, alsmede om voorzieningen te doen treffen voor de verbetering van de uitwatering van de Zederik.
[1752] Gedrukt 1 stuk;
41.
Brief van schout en heemraden van de polders onder het schoutambt van Vianen aan Gecommitteerde Raden van Holland inzake een bevel van het college van de Lek om de Kermisvliet, lopende van de Autenase molen tot aan de pompmolen, te doen opmaken en in orde brengen.
[18 nov 1763] Authentiek afschrift 1 stuk;
42.
Stukken betreffende de protesten van Arnoldus Crinius, oudschepen, en Cornelis de Waal, regerend schepen van Vianen, en van de regenten van het Manhuis, allen ingelanden van de polder Achthoven onder Hagestein, tegen de verplichte bijdrage in de bouw van acht nieuwe voormolens.
[1766] 4 stukken;
43.
Ordonnantie van de Staten van Holland houdende verbod rijshout en geboomte te planten in de buurt van de watermolens aan de Zouwendijk wegens belemmering van de windvang.
[1780] Gedrukt 1 stuk;
44.
Reglement en ordre, waer na de tydingen of rapporten, ten tyde van Hoogwater, zullen rouleeren in de Vyf Heeren Landen, Alblasserwaert, Arckel beneden den Zouwen, en Landen van Culenburg.
[1763] 1 katern; (Gorinchem)
45.
Reglement op de correspondentie bij de ijsgang en hoog-opperwater, op de Rivieren de Lek, de Waal en Merwede, alsmede de Geldersche IJssel, de Oude Rijn en de Lijmersche Overlaat, benevens de Dijkregeling van al de Dijks-Collegiën der Dienst-Orde langs de Rivieren enz. Gearresteerd bij Koninklijk Besluit van den 3den October 1835.
[1835] 2 deeltjes; 2 ex. (Zaltbommel)
46.
Keur op de waterkering en uitwatering van de polder De Eendracht, 1864, met aanvullende verordening.
[1877] Gedrukt 2 katerns;
 

Stukken betreffende het stadsbestuur

 

Algemeen

47.
Ordonnantie van Johan Wolfert van Brederode, heer van Vianen, inzake het functioneren van het stadsbestuur van Vianen, 1655 maart 15.
[18e eeuw] Afschriften 2 stukken; 2 ex.
48.
Reglement voor het bestuur van stad en schoutambt van Vianen.
[1798] Gedrukt 1 katern;
49.
Uittreksel uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland inzake de registratie ter secretarie van door hen verleende akten van protektie.
[10 dec 1759] 1 stuk;
50.
Uittreksel uit de resolutiën van het college van policie.
[1715-1762] 1 katern;
51.
Uittreksel uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland bevattende de instruktie voor de secretaris.
[25 apr 1714] 1 katern;
52.
Verklaring van Pieter Heckhuijsen, dat hij weigert de funktie van schepen uit te oefenen, daar hem de eerste rang, die hem krachtens het anciënniteitsbeginsel toekomt, wordt onthouden, 1745 mei 18, door Gecommitteerde Raden van Holland toegezonden aan de schepenbank om advies.
Afschrift 1 stuk;
53.
Lijst van alle stedelijke funktionarissen en neringdoenden in de stad.
[1805] 1 katern;
 

Openbare orde

54.
Ordonnantie op de brandweer in stad en schoutambt van Vianen.
[1772] Gedrukt 1 katern;
55.
Ordonnnantie van de magistraat van Vianen tegen het doen vervallen en slopen van huizen.
[1774] Gedrukt 1 stuk;
56.
Reglement op de begrafenissen binnen stad en schoutambt van Vianen en op de koetsen, rouwmantels enz. daarbij gebruikt.
[ca. 1775] 1 katern;
 

Defensie

57.
Reglement voor de schutterij en de schutterswachten in stad en schoutambt van Vianen.
[ca. 1775] Gedrukt 1 katern;
58.
Resolutie van de Staten van Holland tot de defensie van de provincie Holland inzake de voorstellen van Frederik rijngraaf van Salm, kolonel in het staatse leger, om zijn troepen terug te trekken uit Utrecht, onder gelijktijdige versterking van De Vaart en Vianen.
[17 aug 1787] Gedrukt 1 stuk;
59.
Brief van de magistraat van Vianen aan Gecommitteerde Raden van Holland inzake de schade geleden ten gevolge van de inkwartiering van Pruisische troepen, met het verzoek hierin tegemoet te komen; met lijst van ingezetenen en opgaaf van de bedragen der schade.
[15 nov 1787] Authentiek afschrift 1 stuk en 1 katern;
60.
Provisioneel reglement en instruktie voor de burgerschutterij en -krijgsraad van Vianen. Ontwerp van A. F. van Hall, N. Hosemans en Rudolphus Ockerse, daartoe door de municipaliteit gecommitteerd.
[27 feb 1795] Afschrift 1 katern;
61.
Ingekomen brief bij de magistraat van Vianen van de luitenant-kolonel der huzaren Collaert over de fouragering van de te Vianen in te kwartieren huzaren.
[13 dec 1795] 1 stuk;
62.
Kwitanties voor de municipaliteit in verband met de inkwartiering van Franse en Hollandse troepen.
[1795-1796] 1 omslag;
63.
Uittreksel uit de resolutiën van de Financiële Commissie over het voormalige gewest Holland inzake de declaratie van de municipaliteit van Vianen wegens de kosten van inkwartiering der Franse troepen.
[9 okt 1800] 1 stuk;
 

Verkeer

64.
Brief van de agent van de domeinen te Dordrecht aan de burgemeester van Vianen betreffende de vlotbruggen bij Vianen met concept van aanmerkingen.
[1830] Afschrift 2 stukken;
 

Economische zaken

65.
Afschriften van resoluties van de raad van regeringe te Vianen inzake de invordering van de jaargelden die de schippers van Lexmond aan het schippersgilde van Vianen verschuldigd zijn, en de inning der boeten van vreemde schippers, binnen de jurisdictie van Lexmond en Achthoven verbeurd.
[1711] 1 stuk;
66.
Ordonnantie op het schippersgilde te Vianen.
[1741] Gedrukt 2 katerns; 2 ex.
67.
Ampliatie en alteratie van het vijftiende artikel van de Ordonnantie op het schippergilde te Vianen.
[1750] Gedrukt 1 stuk;
68.
Ordonnantie op het pont-, veer- en hoofdgeld te Vianen.
[1736] Gedrukt 1 katern;
69.
Reglement voor de commissaris van het veer en voor de schippers varende op andere steden.
[1744] 1 stuk;
70.
Rondschrijven ingekomen bij de hoofdlieden van het wijnkopersgilde te Vianen van gecommitteerden uit het wijnkopers- en kuipersgilde te Dordrecht betreffende de handel in Duitse en Franse wijnen buiten de gilden om.
[13 jan 1786] 1 stuk;
71.
Rondschrijven ingekomen bij Jan Cambier te Vianen van gecommitteerden uit het wijnkopers- en kuipersgilde te Dordrecht betreffende een rekest van de gezamelijke wijnkopersgilden in Holland aan de Staten van Holland om de handel buiten de gilden om te verbieden, met het desbetreffende rekest.
[10 aug 1786] Gedrukt 2 stukken;
72.
Ampliatie en alteratie op de rij- en vrachtlonen en van het reglement voor het voermansgilde te Vianen.
[1796] Gedrukt 1 stuk;
 

Sociale zorg

73.
Uittreksel uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland inzake de financiën van het weeshuis te Vianen, met bijlage.
[31 dec 1782] 2 katerns;
 

Kerkelijke zaken

74.
Brief van Reinoud van Brederode, heer van Vianen, waarmee hij Adriaen van Mathenesse machtigt een beneficie, gesticht door jonkvrouwe van Reeuwijck, waaruit mr. Jan Int Haenken de inkomsten trekt, in beslag te nemen.
[20 aug 1550] 1 stuk; N.B. Met eigenhandige ondertekening.
75.
Uittreksel uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland inzake een verzoek van de magistraat van Vianen om de kerkeraad van Vianen op te dragen alle armen van de gereformeerde religie, lidmaten en niet-lidmaten, door de diakonie te doen onderhouden.
[30 okt 1738] 1 katern;
76.
Lijst van contribuanten aan het herstel van het orgel in de hervormde kerk met vermelding der bijdragen over de jaren 1799-1801, opgemaakt door het college van collectanten.
[1804] Gedrukt 2 stukken; 2 ex.
 

Stukken betreffende de rechtspraak

 

Kamer van justitie

77.
Ordonnantie van Amalia gravin van de Lippe, vrijvrouwe van Vianen, inzake de kosten van justitie die in criminele zaken voor de Kamer van Justitie worden vrijgesteld, 1699 nov. 24.
[18e eeuw] Afschrift 1 stuk;
78.
Plakkaat van Simon Hendrik Adolf van der Lippe, heer van Vianen, inzake de verlening van amendementen van revisie voor de Kamer van Justitie, 1723 nov. 8.
[18e eeuw] Afschrift 1 stuk;
79.
`Provisionele ordre te observeeren in en voor de Kamer van Justitie tot Vianen'. 's- Gravenhage.
[1741] 1 deel;
80.
Reglement voor de salarissen en vergoedingen van de substituut-drost, de schout en andere gerechtsdienaren, vastgesteld door Gecommitteerde Raden van Holland.
[1764] een afschrift en een gedrukt 2 katerns; 2 ex.
81.
Tarieflijst van vergoedingen voor de scherprechter van de Staten van Utrecht.
[1770] Gedrukt 1 stuk;
82.
Ordonnantie, uitgevaardigd door de Kamer van Justitie, waarin de ingezetenen van het Land van Vianen op straffe van vervolging wordt verboden elkaar in de heersende partijstrijd tussen patriotten en oranjegezinden in woord of gezang te beledigen.
[14 dec 1785] Gedrukt 1 stuk;
83.
Uittreksel uit de rol van de Kamer van Justitie in de zaak van Johanna Vogelsank, weduwe, en Jacomina en Pieter Pelgrum van Cattenburch, kinderen en erfgenamen van Johan Louis van Cattenburch, contra Wolfert van Cattenburch, dijkgraaf van Vianen.
[1723-1724] Gedrukt 1 katern;
84.
Sententie van de Kamer van Justitie jegens Nicolaes Maus, geboren te Heerden, voormalig jager in dienst van de heer van Vianen, wegens bigamie en geweldpleging, om te worden onthoofd.
[14 dec 1716] Gedrukt 1 katern;
85.
Sententie van de Kamer van Justitie jegens Aert Bastiaensz. Pinsen, geboren te Heycop, wegens moord met voorbedachte rade op Dirk Franken, molenaar van de watermolen van Everdingen en Over-Heycop, om te worden gewurgd en geradbraakt.
[28 feb 1728] Gedrukt 1 katern;
86.
Sententie van de Kamer van Justitie in de zaak van de Gecommitteerde Raden van Holland tegen Herman Smith, drost, 1747, met sententie van het Hof van Holland in de zaak van de laatste contra Everard François Schimmelpenning, drost ad interim.
[1752] Gedrukt 3 stukken; 2 ex.
87.
Uittreksel uit de resolutiën van de magistraat van Vianen betreffende het geschil tussen de Kamer van Justitie en de drost Herman Smith c. s.
[1754] 1 stuk;
88.
Rekest van Herman Smith, drost, aan de Staten van Holland tot restitutie van de gederfde inkomsten en emolumenten, die hem wegens zijn suspensie als drost in 1747, welke in 1752 weer werd opgeheven, zijn onthouden.
[1757] Gedrukt 1 stuk;
89.
Memorie van Everard Willem Schimmelpenning, heer van Meerkerk, gericht aan de Staten van Holland inzake het onrechtmatige optreden van Hieronymus van Hurck, drost van het Land van Vianen, tegen de operateur of oculist van Utrecht, die met toestemming van de heer van Meerkerk aldaar een voorstelling gaf.
[1766] Gedrukt 1 katern;
 

Schepengerecht

90.
Uittreksel uit de resolutiën van het schepengerecht inzake de bijeenroeping van het college van policie en van extra-ordinaris gerechtsdagen.
[1739] 1 stuk;
91.
Uittreksel uit de resolutiën van het schepengerecht inzake het procederen over vorderingen.
[1757] 1 stuk;
92.
Brief van Gecommitteerde Raden van Holland aan het schepengerecht betreffende de verbanning van Jan de Rie uit het Land van Vianen.
[2 jul 1744] 1 stuk;
93.
Stukken betreffende het geschil tussen Herman Smith, drost, en Hermannus van Noorle, subsituut-schout.
[1753] 2 stukken;
94.
Uittreksel uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland inzake een geschil tussen de drost Herman Smith en de advocaat W. G. van Nes, waarin zij magistraat en gerecht van Vianen gelasten genoemde Van Nes als advocaat toe te laten.
[1754] 1 stuk;
95.
Rekest van Anthony Hanoch, meester timmerman, erfgenaam van wijlen Antonetta Willems Geldrop, aan het gerecht van Vianen inzake achterstelling landpacht ten laste van Cornelis Ravensberg aan de Vaart.
[1722] 1 stuk;
96.
Sententie van het schepengerecht tegen Arien Goes, wonende te Hagestein, wegens moord op Cornelia Meertens, weduwe van Gideon Blommendaal, om te worden gewurgd en geradbraakt.
[18 jul 1730] Gedrukt 1 katern;
97.
Sententie van het schepengerecht tegen Emanuel Valk, gewezen predikant te Vianen, wegens sodomie.
[19 nov 1731] Gedrukt 1 stuk;
98.
Afschrift van een brief van Gecommitteerde Raden van Holland aan de drost van Vianen, waarin zij deze gelasten af te zien van appel bij de Kamer van Justitie van het door schepenen gewezen vonnis tegen Grietje van Roermond.
[1744] 1 stuk;
99.
Stukken berteffende een rechtszaak van Herman Smith, drost, tegen Gijsbert Middelkoop.
[1744] 2 stukken;
100.
Akte van verkoop door Anna Pijll, weduwe en van Harmen Bolch, in leven thesaurier en secretaris van Vianen, aan Adriaen van Willichgen van een huis aan de oostzijde van de Voorstraat, belend zuidwaarts Anthonis de Man en noordwaarts ds. Bosman, 1652, met lijst van eigendomsbewijzen vanaf.
[1646] 1 omslag; N.B. Betreft hetzelfde huis als genoemd in nr. 9.
101.
Akte van transport door Johan Nobelingh, gemachtigde van Barbara Panhuijsen, weduwe van Adriaen van Willigen, alsmede van de voogden van de nagelaten kinderen van genoemde Adriaen van Willigen, aan Otto van der Laken, secretaris van Vianen, van een huis en stalling aan de oostzijde van de Voorstraat, belend noordwaarts Abraham Nobelingh en zuidwaarts de weduwe van Antonis de Man, 1664. Met bijlagen.
[1663-1664] 1 charter en 4 stukken; N.B. Zegels verloren. Huis als in nr. 9.
102.
Stukken betreffende de executoriale verkoop van het huis aan de westzijde van de Havendijk tot aan de Mijnsheerenwaard, belend ten noorden Jan de Rhie en ten zuiden Willem den Bleycker, bezit van wijlen Neeltgen Cornelis, weduwe van Borger Adriaens, krachtens vonnis van het schepengerecht in de zaak van Hendrik Jans van Doesburch tegen de onbekende erfgenamen van Neeltgen Cornelis.
[1680] 1 omslag;
103.
Stukken betreffende de executoriale verkoop van het huis van Frans Mertensen van Gieskercken aan de zuidzijde van de Langendijk, belend ten oosten Hendrik de knoopmaker en ten westen de gemene straat; alsmede het huis aan de westzijde van de Voorstraat, belend ten noorden J. Molenaar en ten zuiden Cornelis Gelderman, en van enkele stukken grond in De Hagen en de polder Autena.
[1680-1681] 1 omslag;
104.
Stukken betreffende de executie van de boedel van jhr. Johan van de Vecht tot delging van een schuld aan vrouwe Justina van Brederode van Bolsweert.
[1682-1683] 1 omslag;
105.
Stukken betreffende de executoriale verkoop van 11⁄2 morgen land in de polder Autena van Hendrik Jansz. Smit, laatstelijk gewoond hebbende op De Vaart en medeërfgenaam van Maey Corssen.
[1683] 1 omslag;
106.
Stukken betreffende de executoriale verkoop ten verzoeke van Cornelis van Beest, doctor in de medicijnen te Utrecht, van het huis van Elisabeth Jacobs de la Vynie, weduwe van Johan Eijckel, aan de westzijde van de Voorstraat, genaamd `Den Engel`, belend ten noorden juffrouw Puijman en ten zuiden Gijsbert van Renen.
[1684] 1 omslag;
107.
Stukken betreffende de executoriale verkoop van twee huizen van Justus van der Ancker aan de westzijde van de Voorstraat, het ene belend ten noorden Assuerus Slee en ten zuiden juffrouw Van Putten, het andere op de hoek van de Bakkersteeg. Met bijlagen vanaf 1681.
[1699] 1 pak;
108.
Stukken betreffende de executoriale verkoop van de inboedel van Andries Helmich krachtens vonnis van het schepenrecht in de zaak van Augustus Sagittarius, apotheker te Vianen, tegen genoemde Andries Helmich.
[1729] 1 omslag;
109.
Advies van mr. N. van Bronckhorst te Utrecht in de zaak van Johan Nes, doctor in de medicijnen te Utrecht, en Anna Maria Jacoba Oltzen, weduwe van Hendrik Clermont, inzake de executie van de boedel van genoemde Clermont.
[1745] 1 stuk;
110.
Aantekeningen betreffende de verkoop van huisraad toebehorende aan Renswoude.
[18e eeuw] 1 stuk;
111.
Stukken betreffende de afwikkeling van de desolate boedel van Cornelis van der Veen, overleden in 1697.
[1697-1699] 1 stuk;
112.
Stukken betreffende de afwikkeling van de desolate boedel van Hendrik van Loenen, overleden in 1707.
[1707-1708] 1 pak;
113.
Stukken betreffende de desolate boedel van Elisabeth de Koning, overleden in 1708.
[1708] 1 omslag;
114.
Stukken betreffende de desolate boedel van Salomon Sanders, terechtgesteld op 23 nov. 1712 te Vianen.
[1713] 1 omslag;
115.
Akte van transport door Diderik van der Laken en Godfried van Hogenheijm, echtgenoot van Anna Wilhelmina van der Laken, aan Willem Pieter van der Laken, drost van Ameide en Tienhoven, van een huis en stalling aan de oostzijde van de Voorstraat, belend noordwaarts Hendrik Beenhulst en zuidwaarts de erfgenamen van Abraham Pietersom, welk huis afkomstig is uit de boedel van Adriaan van der Laken, in zijn leven raad van de regering van Vianen. Met bijlagen.
[1721] 1 charter en 2 katerns; N.B. Zegels verloren. Betreft huis als in nr. 9.
116.
Akte van transport door Adriana van der Hoeven aan Wilhelmus Jalabert, predikant van de Waalse gemeente, van een huis aan de noordzijde van de Langendijk, belend oostwaarts Arnoldus Wijkersloot en westwaarts de weduwe Cleeffman. Met retroakten vanaf 1677.
[1736] 3 charters; N.B. Met de zegels van Hermannus van Noorle, substituut-schout, en Cornelis Ramot en Jan Elias Martijn, schepenen (1736); zegels verloren (1700) of zwaar beschadigd (1677).
117.
Stukken betreffende de boedelbeschrijving van de roerende en onroerende goederen van Jannegie van der Sloot, echtgenote van Jan Leventvelt (Leer Int Veld), meester smid, ten behoeve van haar nagelaten dochter Anna Maria.
[1756] 4 stukken;
118.
Stukken betreffende de vraag of de secretaris in zijn hoedanigheid van erfhuismeester van de stad Vianen het recht van preferentie kan doen gelden op de geconsigneerde gelden naar aanleiding van de publieke verkoop van de desolate boedels van Michiel en Jan Obruijn, 1758.
[z.j.] 3 stukken;
119.
Aankondiging van de publieke verkoop van landerijen in het Land van Vianen en de heerlijkheid van Hagestein, alsmede van enkele graven in de N. H. kerk te Vianen.
[1732] Gedrukt 1 stuk;
120.
Akte van overdracht door Adam Hofman, timmerman te Vianen, aan Jan op den Hoof, koster, van een stuk grond groot 425 roeden op Vinxweerd.
[3 jul 1739] 1 charter; N.B. Met de zegels van Hermannus van Noorle, substituut-schout, Jan Elias Martijn en Jacob Cambier, schepenen.
121.
Akte van verkoop van een keukentje met kelder met erf door Neeltje de Jong, weduwe en boedelhoudster van Hendrik Brongers, in zijn leven apotheker te Vianen, aan Ferdinand van Aast.
[2 sep 1749] 1 stuk;
122.
Akte van kwijting door Jan Louis van Nimwegen te Amsterdam als gevolmachtigde voor Egbert Blomhert te Batavia, van een hypotheek groot 400 gulden, gevestigd op het huis van Pieter van Rijxoort aan de oostzijde van de Voorstraat.
[11 dec 1780] 1 charter; N.B. De zegels ontbreken.
123.
Akte van transport voor commissarissen uit de Raad van rechtspleging van Vianen door Huiberta de Bie, weduwe van Jacobus Spiegel, te Vianen aan Hendrik Pieter van Hurk van drie morgen land in de polder Zouden Bolgerij en vier morgen land in de polder Autena.
[1798] 1 charter;
 

Stukken betreffende personen

124.
Doctorsbul van Jacobus Cambier, afgestudeerd in de beide rechten aan de universiteit van Leiden.
[1697] 1 charter;
125.
Doctorsbul van Johannes Cambier, afgestudeerd in de beide rechten aan de universiteit van Leiden.
[1711] 1 charter;
126.
Register van inkomsten van Johannes Cambier (1681-1750), wonende te 's-Gravenhage, uit de door hem aangekochte roerende en onroerende goederen.
[Aangelegd 1711] 1 deel;
127.
Aantekeningen, kwitanties en korrespondentie van Johannes Cambier over zijn inkomsten uit roerende en onroerende goederen.
[1707-1723] 1 omslag;
128.
Doctorsbul van Jacobus Cambier, afgestudeerd in de beide rechten aan de universiteit van Utrecht.
[1761] 1 charter;
129.
Akte van transport door Dirk Leen en Jacob Vos aan Joan Cambier van een morgen land in de polder Autena.
[1774] 1 charter; N.B. Met zegels van Floris Adriaan van Hall, substituut-schout, en Cornelis de Waal en Johan Diderik Ramot, schepenen.
130.
Akte van transport door Hermannus van Noorle, rentmeester van de domeinen van Vianen, aan Joan Cambier van vijf morgen land in de polder Autena.
[1774] 1 charter; N.B. Met zegels van Cornelis de Waal, Jan Diderik Ramot en Pieter Daniel le Maire, schepenen.
131.
Doorlaatpas ten name van Nicolaas Abraham Cambier uitgereikt door de municipaliteit van Amsterdam.
[1795] 1 stuk;
132.
Akte van verkoop door Isaak van Nimwegen aan Wilhelm Jacob Cambier van een huis aan de oostzijde van de Oostachterstraat [= Kerkstraat], belend ten zuiden de weduwe van Pieter Steehouder en ten noorden Jacob Diodati, met retroakte.
[1821] 2 katerns;
133.
Uittreksel uit het verbaal van de publieke verkoping in opdracht van de erfgenamen van Johanna Uittewaal, weduwe van Pieter Steehouder, van een huis aan de oostzijde van de Kerk- straat, belend ten zuiden C. Kortenhoeven en ten noorden W. J. Cambier, en akte van toewijzing aan Wilhelm Jacob Cambier.
[1825] Notarieel afschrift 1 katern; N.B. met kwitantie
134.
Uittreksel uit het verbaal van de publieke verkoping in opdracht van de erfgenamen van Jan Jacob van Westrenen van Sterkenburg van 5 bunder, 11 roeden bos-, wei- en griendland in de polder De Biezen, en akte van toewijzing aan Wilhelm Jacob Cambier, met retroakten vanaf 1778.
[1825] 1 omslag;
135.
Uittreksel uit het verbaal van de publieke verkoping in opdracht van de erfgenamen van Maria den Hartog, weduwe van Floris den Braven, van een hofstede met boomgaard op de Hogen- waard en 3 bunder, 42 roeden weiland in de polder De Biezen, en akte van toewijzing aan Wilhelm Jacob Cambier, 1826, met retroakte, 1810, en kwitantie.
[1827] 1 omslag;
136.
Akte van verkoop door Frans van den Berg, notaris te Vianen, aan Wilhelm Jacob Cambier van een perceel land, op de Hogenwaard onder Hagestein.
[1829] 1 katern;
137.
Uittreksel uit het verbaal van de publieke verkoping in opdracht van de erfgenamen van Joan baron du Tour van een hofstede en landerijen gelegen in de polder Bolgarije, en akte van toewijzing aan Wilhelm Jacob Cambier, met retroakte, 1810, en kwitantie.
[1832] 1 omslag;
138.
Uitnodiging door de heer en mevrouw Hobus en W. Rooseboom van J. Cambier voor een thé-dansant.
[1876] 1 stuk;
139.
Brief van G. I. le Roux [= mevr. Jalabert] te Vianen aan haar nicht mademoiselle Girardot te Londen over de door deze aangeknoopte amoureuze betrekkingen met een zekere De Vries tegen de wil van haar vader.
[25 mrt 1745] 1 stuk;
140.
Brief van [Jean Guillaume] Jalabert, Waals predikant te Vianen, aan zijn echtgenote Gillette Le Roux vanuit Maassluis over zijn reis naar 's-Gravenhage.
[13 mei z.j.] 1 stuk;
141.
Minuut van een brief van mevr. [Jalabert?] aan haar dochter Amy[...].
[2 sep 1789] 1 stuk;
142.
Brieven van Wimpje [= Guillaume Jalabert] aan Gillette [Le Roux], waarin hij haar zijn liefde betuigt.
[z.j.] 2 stukken;
143.
Paspoort uitgegeven door de municipaliteit van Vianen op naam van Alexander Le Roux Jalabert voor een reis naar Spa.
[1802] 1 stuk;
144.
Lettre de Zeila. Gedicht of een fragment uit een toneelstuk, [18e eeuw]. 1 katern Incipit: Au nom de Zeila tu dois trambler perfide un moment souvien toi des champs de la floride Finit: Heureuse encore heureuse, o trop cruel Valcour, de mourir dans les lieux ou je connu l'amour.
145.
Afschrift van een brief van burgemeester Van der Laken aan Joan van de Velde inzake een schuldvordering door laatstgenoemde.
[1708] 1 stuk;
146.
Beschrijving van de vaste goederen, gelegen in het kanton Vianen, behorende tot de nalatenschap van Jan Blanken en zijn vrouw Maria van Lakerveld, welke in het openbaar zullen worden geveild.
[1839] Gedrukt 1 katern;
 

Varia

147.
Menu van de feestmaaltijd t. g. v. het 100-jarig bestaan van de Broederschap der Candidaat-Notarissen met facsimile uit de notulen van de eerste vergadering op 16 juni 1851 bevattende een verslag van de oprichtingsbijeenkomst te Vianen.
[1951] 2 stukken; 2 ex.
148.
Reglement voor het leesgezelschap `1854` te Vianen, vastgesteld 12 dec.
[1882] 1 katern;
 

Stukken betreffende Hagestein en andere gemeenten

149.
Akte voor schepenen van Meerkerk, waarbij Dirck Janss. de Best verklaart dat hij een rente van twee gulden en twee stuivers gevestigd op zijn hofstede t. b. v. de pastorie van Meerkerk heeft overgenomen van de erfgenamen van Aerdt Dirck Pijnssen.
[1620] 1 charter; N.B. Zegels verloren
150.
Akte van drost en schepenen van Hagestein, waarbij Cornelia Otten Keyser, weduwe en boedelhoudster van Dirck Jansen Linsbergen, verklaart schuldig te zijn aan Adrianus Maggioni te Vianen, echtgenoot van Maria van Brasem, de som van 500 Caroli guldens en daardoor als onderpand te stellen vijf percelen land onder Hagestein.
[1727] 1 charter; N.B. Zegels verloren.
151.
Akte van schuldbekentenis ten overstaan van de secretaris van het domkapittel door de geërfden en ingelanden van Hagestein, uitwaterend op de Zederik door de sluizen bij Ameide, t. b. v. Jan van de Water, griffier van het Hof van Utrecht, van de som van 6624 Caroli guldens, 1740, met aantekening in dorso van J. M. van Musschenbroek over afbetaling.
[1779] 1 charter; N.B. Zegel [van domkapittel] verloren.
152.
Lijst van inkomsten van de heerlijkheid Hagestein.
[ca. 1780] 1 katern;
153.
Inventaris van eigendomstitels en andere papieren betreffende de heerlijkheid Hagestein.
[2e helft 18e eeuw] 1 stuk;
154.
Akte van overdracht door Margaretha Remkes, wed. van Jan Zwartjes, aan Carola Bentz, echtgenote van Frans van den Berg, secretaris van Hagestein, van een bouw- en weiland in de Bie- zen, publiekelijk verkocht voor 2200 gulden, met retro-actum, 1810.
[1821] 1 stuk en 1 katern;
155.
Verzameling van ordonnantiën, keuren en reglementen binnen de gemeenten van Lexmond, Achthoven en Lakerveld, Utrecht.
[1820] Gedrukt 1 omslag;
 

Stukken die geen betrekking hebben op Vianen

156.
Akte, waarbij Karel, hetog van Gelre, Alheyden, weduwe van Evert Geertss., burgeres van Deventer, en haar nakomelingen ontslaat van alle horigheden en lasten voor haar goed te Aef- sinck in het graafschap Zutphen tegen betaling van een som ineens en een vaste jaar- tijns.
[24 jul 1509] 1 charter; N.B. Met uithangend zegel van hertog Karel.
157.
Akte van transport voor baljuw en schepenen van Sommelsdijk door Heijndrick Welle aan Michiel Jacobsz. Couck van een boomgaard aan westzijde van het dorp.
[1631] 1 charter; N.B. Zegel verloren.
158.
Akte van boedelscheiding voor de schepenbank te Gorinchem van de nagelaten huizen van Jan Jans de Jong en zijn echtgenote Elisabeth Otte Fraus tussen François de Jong en Mayken Pauwels van der Kaa.
[1658] 1 charter; N.B. Zegels verloren.
159.
Brief van J. D. Cock van Delwijnen te Wadenoyen aan N. N. inzake een door hem ingediend plan tot liquidatie [= financiering] van de onkosten van de Dalemse sluis.
[10 nov 1712] 1 stuk;
160.
Sententie van het Hof van Holland tegen Jacob Campo Weyerman.
[22 jul 1739] Gedrukt 1 katern;
161.
Afschrift van een brief van Willem Karel Hendrik Friso, stadhouder van Friesland, Groningen en Gelderland, aan de Staten-Generaal, waarin hij zijn benoeming als luitenant-generaal afwijst.
[7 okt 1742] 1 stuk;
162.
Sententie van het Hof van Holland, waarbij Jan Harge, voormalige baljuw van Callantsoog, wordt vrijgesproken van de beschuldigingen door Maarten Mooy, baljuw van Callantsoog, tegen hem inbracht.
[1743] Gedrukt 1 stuk;
163.
Sententie van Gecommitteerde Raden van Holland tegen Jacobus Cras, opziener van 's lands gezegelde en ongezegelde biljetten voor de stad Leiden, wegens nalatigheid in het uitoefenen van zijn taak, waardoor fraude door de gaarder Nolla werd mogelijk gemaakt.
[1756] 1 katern;
164.
Sententie van Gecommitteerde Raden van Holland tegen Laurens van den Meer, hoofdgaarder van het recht op de turf te Rotterdam, wegens fraude.
[1762] Gedrukt 1 stuk;
165.
Proces-verbaal van de openbare verkoop van 21⁄2 morgen grienden in de polder Vijfhoeven onder Jaarsveld uit de boedel van Elisabeth Kortleven, in leven weduwe van Adrianus Lakerveld te Lopik, en van toewijzing aan Nicolaas Wilhelmus Buddingh te Utrecht, 1817, met retroakte, 1771.1 charter en 1 katern.
166.
Sententie van de Raad en Leenhof van Brabant en het Land van Overmaze tegen Johan Goddard Biertempel, geboren te Helmond, wegens bloedschande met zijn dochter Petronella Cornelia.
[1774] Gedrukt 1 stuk;
167.
Uitnodiging voor de begrafenis van Jan Jacobsz. Schipper, boekverkoper op de Keysersgracht te Amsterdam.
[4 nov 1669] Gedrukt 1 stuk;
168.
Lyk-dicht op het afsterven van Mevrouwe Catarina Tubelius, in haar leeven weduwe wylen den Wel Edele Heere Pieter Ditelaar, in zyn leeven dykgraaf van de Slooterdyker-meer, door Dirk Slotboom.
[1718] Gedrukt 1 stuk;
169.
Uittreksels uit de burgelijke stand, korrespondentie en kranteknipsels over Brederodes, niet uit Vianen afkomstig.
[1820-1962] 1 omslag;
 

Stukken betreffende het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams

170.
Tabel dienende tot berekening van de aanslag morgengewijs per gerecht in de Lekdijksgelden en -renten, opgemaakt door Simon Vlaar.
[1702] Gedrukt 1 stuk; N.B. Gegraveerd en gedrukt door Caspar Specht te Utrecht.
171.
Publikaties door dijkgraaf en hoogheemraden.
[1720-1886] Gedrukt 1 omslag;
172.
Reglement op het beheer van de Lekdijk Bovendams.
[1831] Gedrukt 1 katern;
173.
Rapporten door het college van de Lekdijk Bovendams en de daartoe ingestelde commissie inzake een herziening van de reglementen van de Lekdijk Bovendams en Benedendams.
[1851-1852] Gedrukt 3 katerns;
174.
Reglement op het bestuur en beheer van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams.
[1856] Gedrukt 1 deeltje;
175.
Reglement van orde voor de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden van de Lekdijk Bovendams met de hoofdingelanden.
[1857] Gedrukt 1 katern;
176.
Reglement houdende bepalingen omtrent de dijklasten en de verdediging van de dijk.
[1867] Gedrukt 2 deeltjes; 2 ex.
177.
Keuren op het planten, bouwen, graven, weiden enz. op en nabij de Lek.
[1859-1909] Gedrukt 1 omslag;
178.
Keuren op het dijkleger.
[1868-1907] Gedrukt 2 katerns;
179.
Regelingen op het dijkleger.
[1881-1914] Gedrukt 4 deeltjes;
180.
Gedrukte formulieren.
[18e eeuw] 1 omslag;
181.
Instructies voor verschillende functionarissen en voor de dijkwerkers.
[1857-1916] Gedrukt 1 omslag;
182.
Memorie over de toestand van de Lekdijk Bovendams door J. P. Havelaar, kameraar van het hoogheemraadschap.
[1878] Gedrukt 1 katern;
183.
Bestek en voorwaarden voor verbeteringswerkzaamheden aan de Lekdijk.
[1764-1858] Gedrukt 1 omslag;
184.
Reglementen op de correspondentie bij ijsgang en hoog water met lijsten van stations voor de buitengewone dienst.
[1814-1839] Gedrukt 1 omslag;
185.
Bijzondere instruktie voor buitengewone riviercorrespondentie.
[1930] Gedrukt 1 deel;
186.
Tarieven van schadeloosstelling uit de dijkkas voor de verplichte levering van voertuigen en paarden bij hoog water of ijsgang.
[1868-1924] Gedrukt 3 katerns;
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.