Handschriften en documenten

1.

Ordonnantien ende hantvesten der steede, landen ende heerlyckheden van Vianen ende der Ameyda soo wel in criminele als civile saeken, (ca. 1600).
(17e eeuw)

Handgeschreven kopie. 1 omslag

2.

Stukken betreffende het conflict tussen Willem van Oranje en Geertruyt van Bronckhorst over het bezit van de souvereiniteit over het Land van Vianen en Ameide, 1581, en betreffende een bij toerbeurt door de heren van Culemborg en die van Vianen te verge ven vicarie te Honswijk, 1648. Afschriften uit het stadsarchief van Vianen.
(ca. 1900)

3.

Aantekeningen over het land van Vianen en het graafschap Culemborg.
(eerste helft 19e eeuw)

4.

Register bevattende diverse afschriften.
(ca. 1810)

 

Inhoud:

 
a.

Aantekeningen over Vianen uit: Simon van Leeuwen, Batavia Illustrata.
('s-Gravenhage;1685)

 
b.

Uittreksel uit: Paulus Voet, Oorspronck, Voortganck en Daeden der Doorluchtiger Heeren van Brederode.
(Utrecht;1656)

 
c.

Het slot Batestein te Vianen. Romance.
door W[illem Antonie Ockerse] (1808)

 
d.

Amelestein of de Oranjeboom.
door A.L.Pz

5.

Aantekeningen over Vianen uit: Simon van Leeuwen, Batavia Illustrata ('s-Gravenhage, 1685).
(ca. 1850)

Afschrift

6.

Leges scholae Vianae (reglement), 1699, en Series Lectionum (lesrooster) van de school te Vianen.
(ca. 1700)

Afschrift.

7.

Fragment uit een leerrede, gehouden door Ds. Jodocus Fredericus Rappardus in de N.H. kerk te Vianen op 20 october 1709.
(19e eeuw)

Afschrift.

8.

Uittreksel uit: Paulus Voet, Oorspronck, Voortganck en Daeden der Doorluchtiger Heeren van Brederode, (Utrecht, 1656).
(ca. 1800)

Afschrift.

9.

Genealogische aantekeningen over het geslacht der Brederodes.
(ca. 1825)

10.

Alberdingk Thijm, J.A., De afstamming der laatste Heeren van Brederode.
(29 januari 1867)

Handschrift.

11.

Genealogie van de nakomelingen van Dirck van Brederode. Met ingekleurd wapen.
(z.d.)

12.

Ary Baggerman, Hendrik van Brederode uit de schemerige gewelven van onze vader landse historie gehaald.
(1966)

Manuscript (getypt).

13.

Aantekeningen door Ary Baggerman over de diverse historische onderwerpen. Betreft de volgende onderwerpen:

 
a.

Gerrit Lamberts (1776-1850)

 
b.

Amaliastein

 
c.

De Viaanse munten

 
d.

Vroedvrouwen te Vianen

 
e.

Schoolmeesters te Vianen

 
f.

Genees- en verloskundigen te Vianen

 
g.

Kostschoolhouders te Vianen

 
h.

Predikanten der N.H. gemeente te Vianen

 
i.

Magistraat van Vianen

 
k.

Advocaten en procureurs te Vianen

 
l.

Oudemannen- en vrouwenhuis te Vianen

 
m.

Stadhuis te Vianen

 
n.

Waterstaat Vijfheerenlanden

 
o.

Boekdrukkunst te Vianen in de 16e eeuw

 
p.

Pompen, beeldengroepen te Vianen

 
q.

Bank van lening te Vianen

 
r.

De geslachten Van Beusichem, Van Vianen, Van der Leede, Van Arkel, Van Herlaer

 
s.

Het geslacht Van Brederode en de Oranjes.

 
t.

De Van Brederodes, niet uit Vianen afkomstig

 
u.

Tentoonstelling Historische Vereniging 1949/50

 
v.

Over kannen en kruiken

 
w.

Het geslacht der Brederodes

 
x.

De geslachten Solms - Braunfels en Dohna

 
y.

Diverse genealogische aantekeningen

 
z.

Aantekeningen over diverse personen

 
aa.

Varia over Vianen

 
bb.

Het Verbond der Edelen (1565) en het Smeekschrift (1566).

Afschriften

 
cc.

Korrespondentie van de gravin van Dohna n.a.v. de brand in het slot Batenstein.
(sept. 1696)

Afschriften

 
dd.

Het huis Rijnestein en de heerlijkheid van het Nedereind van Jutphaas

 
ee.

De huizen Frissestein te Herwijnen en Goudenstein te Haaften

 
ff.

De heerlijkheid Noordeloos

 
gg.

Burchten in de Vijfheerenlanden

14.

Vianen in oude ansichten, door Ary Baggerman.

tekstgedeelte (getypt)

15.

Diverse manuscripten van Ary Baggerman over niet-Viaanse onderwerpen.

16.

Diverse manuscripten, betreft de volgende onderwerpen:
P. Horden Jz.

 
a.

Een vlugtige blik op het oude en hedendaagse Vianen. Met foto's.

 
b.

Deurwaarders als wrijfhout tussen de hoge heren.

 
c.

Bij het Tienhovense veer (1713-1720).

 
d.

De vliegende water- en landtol te Ameide.

 
e.

Twee bruggen te ver, of Kees van Gerrede getuigde.
(1713)

 
f.

Iets over de familie Brederode te Bolsweert.

 
g.

Opmerking over de opvolging van de over Vianen regerende geslachten Brederode - Dohna - Lippe.
(1685)

 
h.

Heer en daggelder (sociale toestanden te Ameide).
(eerste helft 18e eeuw)

 
i.

(geen omschrijving)
(1672)

 
j.

(geen omschrijving)

17.

Gedichten door J.V. Rooseboom. Hierin o.a. gedichten over de eerste gasverlichting te Vianen, 1858, over Hagestein, over Mary Stuart enz.
(midden 19e eeuw)

18.

Brief van Petrus Brederodius, gezant van de Staten Generaal te Heidelberg, aan Scipio Gentilis, professor aan de rechtenfaculteit te Altorff.
Pieter Cornelisz. Brederode (21 februari 1612 )

Eigenhandig. N.B.Deze Pieter Brederode had niets uitstaande met het geslacht de Brederodes.

19.

Brief van Herman de Man aan mr. Droogendijk. N.B.Betreft een afscheidsbrief uit Lissabon, waarheen hij kort tevoren was uitgeweken.
Herman de Man (2 mei 1942)

Eigenhandig.

20.

Verslag van een audiëntie door keizer Napoleon gegeven te Breda.
(8 mei 1810)

Eigentijds afschrift.

21.

Catalogus van boeken en de handschriften der vereniging.
(z.j.)

Gestencild.

22.

Inventaris van het oud-archief van Vianen door J. Hingman. Fotokopie naar origineel van de gemeente Vianen.

23.

Handschrift bevattende afschriften van oorkonden, coustumen, handvesten, schouwvonnissen enz. vanaf 1269, aangelegd door de secretaris van Vianen (?).
(ca. 1550)

Fotokopie naar origineel in bibliotheek van de Nederlandse Leeuw te 's Gravenhage.

24.

Ingekomen brieven bij de Staten van Utrecht van Wolphert en Louise-Christine van Brederode, 1645 - 1656.

Fotokopieën naar de originelen in RAU, Archief Staten van Utrecht, inv. nr. 288.

25.

Feestcourant uitgegeven ter gelegenheid van de 25-jarige ambtsvervulling van den burgemeester van Vianen, den Edelachtb. Heer J.H.J. Alers.
Samengesteld door L.C. Verkerk. (27 september 1893)

26.

Diverse krantenknipsels betreffende Vianen.
(1967-1973)

27.

Propagandamateriaal van partijen die hebben deelgenomen aan de gemeenteraads verkiezingen te Vianen.
(1974-1978)

28.

Nederlandsche Staats-Courant. Aanwezig: 1816 sept. 26; 1824 juli 29, nov. 15; 1826 mei 12; 1828 oct. 25, dec. 27; 1829 maart 31; 1833 oct. 1.

29.

Veilingcatalogi van munten en penningen van Jacques Schulman B.V. te Amsterdam.
(1975-1978)

30.

Fotos van diverse archivalia betrekking hebbend op Vianen. N.B.Betreft RAZH, Staten van Holland, nrs. 159, 293 en 305; RAZH, leenkamer Holland, nr. 10; RAZH, Staten van Holland, nr. 305; RAZH, archief Brederode, nrs 17 en 18; RAZH, handschriftenverzameling, nr. 26 (Kroniek van Brederode); RAU, coll. Booth (genealogische aantekeningen Heren van Vianen).

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.