Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA)

archief ambtenaren van het centraal bestuur (ACB);

archief van de graven van Holland (AGH);

archief van de Grafelijkheidsrekenkamer: Registers (GRReg.) en Rekeningen (GRRek.): archief van het Hof van Holland (HvH) en hand schriftverzameling (Hs.);

archief van het leenhof van Vianen (ALV).

N.B. Het archief van de familie Van Brederode (3.20.07) bevat geen stukken uit de vijftiende eeuw.

Rijksarchief van Utrecht (RAU):

archief van de bisschoppen van Utrecht (ABU);

archief van het Kapittel ten Dom (AKD);

archief van de heren van Montfoort (AHM) en handschriftverzameling (Hs.).

Gemeentearchief Dordrecht (GAD):

oud-stedelijk (OSA) en oud-rechterlijk archief (ORA).

Gemeentearchief Haarlem (GAH):

oud-stedelijk archief (OSA).

Gemeentearchief Leiden (GAL).

oud-stedelijk (OSA) en oud-rechterlijk archief (ORA).

Nordrhein-Westfälisches Staatarchiv Detmold (SAD):

archief van de heren van Brederode (AHB).

Inventaris in Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 32 (1909) 113-184, en afschriften in ARA, Hs. 797.

Archives Départementales Lille (ADN):

archief van de Rekenkamer van Rijsel (B).

Bibliothèque Nationale Paris (BNP):

manuscrit français (MF).

Koninklijke Bibliotheek Den Haag:

Cronike of die historie van Hollant ende Vrieslant ende van den Sticht Utrecht (150 C 28-1 ).

Koninklijke Bibliotheek Brussel:

Theodericus Pauli, Chronicon universale (Hs. 22476, f. 2-292v).

Literatuur

Alberts, W.J. en CA. Rutgers (eds.), Cronica illus trium dominorum de Brederueden (Groningen/Djakarta 1957).

Andriessen, W.F., Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc. (Purmerend 1933).

Anonymus, 'Rekeninge der testamentoren van wijlen der edelre vorstinnen, vrouwe Jacoba van Beyeren (etc.)', in: Codex diplomaticus Neerlandicus 2e serie, 1 (1852) 166-266.

Arkenbout, A.A., Frank van Borselen ca. 1399- 1470. Het dagelijks leven op zijn hoven in Zeeland en het Maasmondgebied (Rotterdam 1994).

Asch van Wijck, A.M.C, van, 'Bisschop David van Bourgondië verzoekt bijstand aan den stadhouder Jan van Lannoy tegen de heeren van Brederode en Montfoort', in: Kronijk Historisch Genootschap, 5 (1849) 194-200.

Asch van Wijck, A.M.C, van, 'Walraven van Brederode's ontsnapping uit zijne gevangenis te Wijk bij Duurstede en vlugt naar Adolf hertog van Gelder, 1477 [lees 1470]', in: Ibidem, 200-204.

Aurelius, Cornelius, Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt (Leiden 1517). Biographie nationale de Belgique {BNB), XI (Brussel 1890-1891), s.v. Lalaing.

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers (eds.), Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland. Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa. Din l-lll (Haarlem 1929).

Bos-Rops, J.A.M.Y., Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433 (Hilversum 1993).

Boulton, D'A.J.D., The knights of the Crown. The monarchical orders of knighthood in later medie val Europe 1325-1520 (Woodbridge 1987).

Bruch, H. en R.E.V. Stuip, 'Een Franse kroniek van de heren van Brederode', in: Holland, 16 (1984)35-42.

Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen ('s Gravenhage 1981).

Chastellain, Georges, Oeuvres (ed. J. Kervyn de Lettenhove). Tome III (Brussel 1864).

Dek, A.W.E., 'Genealogie der heren van Brederode', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 13 (1959), p. 105-146.

Dek, A.W.E., Genealogie der graven van Holland (4e verbeterde druk, Zaltbommel 1969).

Dek, A.W.E., 'De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, alsmede de uit de Van Culemborg's spruitende heren van Boxmeer', in: Nederlandsche Leeuw, 92 (1975) 125-136.

Dekker, C., Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een institutioneel-geografische studie (Zutphen 1983).

Denifle, H. en A. Châtelain (eds.), Auctarium uni versitatis Parisiensis. Tomus II (Parijs 1897).

Devillers, L. (ed.), Chartes du chapitre de Sainte Waudru de Mons. Tome III (Brussel 1908) en IV (Brussel 1913) (met E. Matthieu).

Dodt van Flensburg, J.J. van (ed.), Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht, I (Utrecht 1838).

Doutrepont, G., 'Notice sur le manuscrit françois 11594 de la Bibliothèque Nationale: la croisade projetée par Philippe le Bon contre les Turcs', in: Notices extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, 41 (Parijs 1923) 1-28.

Enklaar, D.Th., Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde van den Usel gedu rende de regeering van bisschop David van Bourgondië 1456-1496 (Utrecht 1922).

Enklaar, D.Th. (ed.), Middeleeuwsche rechtsbronnen van stad en lande van Gooiland. Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud vaderlandsche recht, 3e reeks, 3 (Utrecht 1932).

Gabriel, A.L. en G.C. Boyce (eds.), Auctarium uni versitatis Parisiensis. Tomus VI (Parijs 1964).

Geer, B.J.L. de, 'Die handtveste van der Ameyde', in: Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot uitgaaf van de bronnen van het oud-vaderlandsche recht, 2 (1892) 9-30.

Geer, B.J.L. de, 'Rechten van Vianen' in: Ibidem, 108-189.

Geer, J.J. de, 'Proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nyenrode', in: Berigten van het Historisch Genootschap, 4e deel, 1e stuk (1851) 3-123.

Geer, J.J. de, 'De heeren van Cuyk, geen burggraven van Utrecht', in: Kronijk Historisch Genootschap, 14 deel (1858) 130-135.

Gent, M.J. van, 'Pertijelike saken'. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk ('s-Gravenhage 1994).

Groot, A.G. de, 'Zweder en Jacob van Gaasbeek in Zuid-Holland', in: Zuidhollandse studiën, 8 (1959) 39-99.

Heniger, J., 'Hendrik II van Vianen', in: In het land van Brederode, 4 (1979) 3-6.

Hoek, C, 'Repertorium op de lenen van de bisschop van Utrecht in de provincie Zuid-Holland', in: Ons voorgeslacht, 44 (1989) 284-308.

Huizinga, J., Herfsttij der middeleeuwen. Studies over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden (Groningen 197513).

Janse, A., Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 ('s-Gravenhage 1993).

Kam, J.G. 'Van Zijl', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 18 (1964) 181-220.

Kan, F.J.W. van, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420 (Hilversum 1988).

Kluit, A., Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795, V (Amsterdam 1805).

Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hof stede Voorne in Zuid-Holland, het land van Gelre, het Sticht Utrecht, Putten en Heenvliet', in: Ons voorgeslacht, 32 (1977) 185-213.

Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hof stede Putten 1229-1650', in: Ons voorgeslacht, 34 (1979) 125-184.

Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hof stede Arkel in het land van Arkel 1263-1650', in: Ons voorgeslacht, 39 (1984) 275-288.

Kort, J.C., 'Repertorium op de lenen van de hof stede Teilingen', in: Ons voorgeslacht, 40 (1985) 574-588 en 685-725.

Kort, J.C., 'De leenhoven van de heren van Vianen 1292-1666', in : Ons voorgeslacht, 40 (1985) 574-588, 41 (1986) 507-537 en 43 (1988) 24-30.

Kort, J.C., 'Repertorium op de grafelijke lenen in Kennemerland 1203-1650', in: Ons voorgeslacht, 45 (1990) 73-103.

Kort, J.C., 'Repertorium op de Cuykse lenen in Holland, het Sticht en Gelre 1129-1649', in: Ons voorgeslacht, 45 (1990) 418-425.

Leyden, Jan van (Johannes à Leydis), 'De origine et rebus gestis dominorum de Brederode' [Brederode-kroniek], in: A. Matthaeus (ed.), Veteris aevi analecta. Editio secunda. Tomus pri mus ('s-Gravenhage 1738) 587-740.

Linden, H. vander, Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne, Marguerite d'York et Marie de Bourgogne (1467-1477) (Brussel 1936).

Lombarts, R.W.G. e.a. (eds.), Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West Friesland, van den secretaris Jan Rosa, IV-XIII (Leiden 1982-1988).

Lulofs, M., 'Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden', in: B. Ebels-Hoving, CG. Santing en C.P.H.M. Tilmans (red.), Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987) 79-99.

Maris, A.J., Repertorium op de Stichtse leenproto collen uit het landsheerlijke tijdperk. I. De Neder stichtse leenacten (1394-1581) ('s-Gravenhage 1956).

Mieris, F. van, Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en beeren van Vriesland, III IV (Leiden 1755-1756).

Molinet, Jean, Chroniques (ed. G. Doutrepont en O. Jodogne). Tome II (Brussel 1935).

Monstrelet, Enguerran de, Chronique (ed. L. Douët-D'Arcq). Tome III (Parijs 1859/New York 1966).

Muller Fz., S., De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. Werken der Vereeniging tot uit gaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, 1e reeks, 3 ('s-Gravenhage 1885).

Muller Fz., S., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528), ll-lll (Utrecht 1918-1919).

Naeldwijck, Jan van, Cronycke van Hollandt, British Library Cott. Vitellius F XV.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), P.C. Molhuysen, P.C. en P.J. Blok (red.) (10 dln; Leiden 1911-1937).

Nijhoff, I.A. (ed.), Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. Deel IV (Arnhem 1847).

Obreen, H., 'Bijdragen tot de geschiedenis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland. De heeren van Teylingen en van Brederode', in: Nederlandsche Leeuw, 44 (1926) 193-207,234-243,258-266,290-299 en 353-361.

Pama, Prisma van heraldiek en genealogie (Utrecht 1990).

Paravicini, W. 'Expansion et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 95 (1980) 298- 314.

Paravicini, W. (ed.), Der Briefwechsel Karls der Kühnen (1433-1477) (2 din; Frankfurt a.M. e.a. 1995).

Prevenier, W. en W.P. Blockmans, De Bourgondische Nederlanden (Antwerpen 1983).

Prevenier, W. en J.G. Smit (eds.), Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland vóór 1544. Deel I: 1276-1433, tweede stuk: Teksten. RGP, gr.s., 202 ('s Gravenhage 1991).

Reiffenberg, [F.] de, Histoire de l'Ordre de la Toison d'Or, depuis son constitution jusqu'à la cessation des chapitres généraux (Brussel 1830).

Reusens, E. (ed.), Matricule de l'Université de Louvain. I: 1426 - 30 août 1453 (Brussel 1903).

Riemsdijk, Th. van, Tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Hene gouwsche en Beyersche huis ('s-Gravenhage 1908).

Scheffer, J.H., 'Bevelboek 5, 22 juni 1417-1421', in: De Wapenheraut, 11 (1907) 102-127. Schilfgaarde, A.P. van, Het archief der heeren en graven van Culemborg. Tweede stuk: Regesten lijsten no. 1-1786 (1198-1465) ('s-Gravenhage 1949).

Schoorl, H., 't Oge. Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren ca 1250-1614 (Hillegom 1979).

Sloet, J.J.S. (ed.), Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Uitheemsche lenen (Arnhem 1912).

Slootmans, C.J.F., Jan metten Lippen, zijn familie en zijn stad. Een geschiedenis der Bergen-op Zoomsche heren van Glymes (Rotterdam/Antwerpen 1945).

Smedt, R. de (ed.), Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au XVe siècle: notices bio-bibliograp hiques (Frankfurt a.M. e.a. 1994).

Vermast, P.G.F., 'De heeren van Goye', in: Nederlandsche Leeuw, 66 (1949) 330-410.

Verzijl, J., 'Genealogie van Broekhuysen', in: De Maasgouw, 73 (1959) 17-26.

Waale, M.J., De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse (Hilversum 1990).

Warning, M.M., Collectie losse aanwinsten 1356 - 20e eeuw (Haarlem 1982).

Zilverberg, S.B.J., David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (circa 1427- 1496) (Groningen/Djakarta 1951).


Dit artikel is overgenomen uit de 20ste jaargang van het Jaarboek, 'Reinoud II,. Nummer 1/2 uit 1995
Auteur: M. J van Gent. Dit is het laatste artikel. Voor het overzicht van alle artikelen zie: Een Hollandse luis in de Bourgondische pels.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.